Τα παιδιά πρέπει να διδάσκονται πώς να σκέφτονται και όχι τι να σκέφτονται!


Τα παιδιά πρέπει να διδάσκονται πώς να σκέφτονται και όχι τι να σκέφτονται!

Είναι σημαντικό να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να εκφράζουν την γνώμη τους και τις σκέψεις τους. Τα παιδιά που έχουν την αυτοπεποίθηση να υποστηρίζουν την γνώμη τους εξελίσσονται σε ενήλικες που δεν θα φοβούνται να στηρίξουν τα πιστεύω τους.

Children must be taught how to think not what to think!

It is important to encourage children to express their opinions and thoughts. Children who have the confidence to support their opinions develop into adults who will not be afraid to support their beliefs.